Tư Vấn

Tính tổn thất điện áp và chọn tiết diện dây dẫn cho thiết bị trạm trộn bê tông; trạm cân ô tô ; máy nghiền đá; thiết bị điện công nghiệp

Tính tổn thất điện áp và chọn tiết diện dây dẫn cho thiết bị trạm trộn bê tông; trạm cân ô tô ; máy nghiền đá; thiết bị điện công nghiệp :

Tiết diện đường dây 3 – 10 KV được chọn theo mật độ dòng điện kinh tế theo bảng bên dưới. Mật độ dòng điện kinh tế Jkt là số Ampe trên một đơn vị tiết diện .

 Để xác định tiết diện cho lưới điện 3 – 10 KV theo mật độ dòng điện kinh tế ta tiến hành theo các bước sau :
Tính dòng điện theo công thức : I=  S/(√3.U) hoặc I=  P/(√3.U.I.cos⁡φ )
Xác định tiết dây dẫn theo : F=I/Jkt  mm2.
Chọn tiết diện tiêu chuẩn gần nhất với tiết diện tính theo công thức trên. Sau khi chọn được tiết diện chuẩn cần kiểm tra lại tổn thất điện áp ∆U (tính theo %) so với tổn thất điện áp cho phép ∆Ucp%.
Tổn thất điện áp cực đại cho phép đối với đường dây 3- 10KV không được vượt quá 5– 6% 
Tổn thất điện áp (tính theo %) đối với đường dây dùng dây đồng và dây nhôm được xác định theo công thức sau : ∆U%=(M.Zφ)/(10U^2 ) . 
trong đó : + M : mô men phụ tải Kw.Km
     + Zφ=R cos⁡〖φ+X sin⁡〖φ 〗 〗: Tổng trở của 1km đường dây ( Ω/km).
      ( R điện trở , X điện kháng phụ thuộc vào cos⁡φ ).
     + U điện áp định của lưới điện KV .
     + ∆U% tổn thất điện áp trên đường dây tính theo %. Ví dụ : xác định tiết diện đường dây điện áp 6 KV dùng dây nhôm cung cấp cho 3 phụ tải P1 = 100Kw, P2 = 50Kw, P3 = 30Kw với chiều dài các đoạn đường dây L1 = 2Km , L2 = 1Km , L3 = 3Km có cùng tiết diện  hệ số công suất của phụ tải cos φ = 0,8 thời gian sử dụng công suât Tmax = 3500h .
Giải :
- Tổng phụ tải của đường dây : P = P1+P2+P3= 100+ 50+ 30 = 180 kW
- Tính dòng điện : I=P/(√(3).U.cos⁡φ )=180/1,73.6.0,8=21.6A
- Tính tiết diện : với Tmax = 3500h và dây nhôm ta tra được Jkt=1,1A/mm2
                       F=I/Jkt =21,6/1,1=19,8mm2
Chọn tiết diện chuẩn : chọn dây nhôm có tiết diện chuẩn gần nhất mã , hiệu A – 25 có tiết diện 25mm2.
Kiểm tra lại tổn thất điện áp : 
∆U%=(M.Zφ)/(10.U^2 )=([(100.2)+(80.1)+(30.3)].1,218)/(10.6^2 )=2,46%

∆U%=2,46%<∆UCP%

 

BẢNG TRA DÂY ĐIỆN THEO CÔNG SUẤT ĐỘNG CƠ : ( THAM KHẢO )

Các tin khác

Sản Phẩm Bán Chạy

Thống kê